از خودت شروع کن.

مغز را باید شست  جور دیگر باید فکر کرد | چشم ها را باید شست  جور دیگر باید دید | قلب را باید شست جور دیگر باید عشق ورزید | گوش ها را باید شست جور دیگر باید شنید | زبان را باید شست جور دیگر باید صحبت کرد.

اسکرول به بالا