از خودت شروع کن.

پروردگارا ! به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم | و شهامتی ده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم | و بینشی ده تا تفاوت این دو را بدانم | و مرا فهم ده تا متوقع نباشم که دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.

مغز را باید شست  جور دیگر باید فکر کرد | چشم ها را باید شست  جور دیگر باید دید | قلب را باید شست جور دیگر باید عشق ورزید | گوش ها را باید شست جور دیگر باید شنید | زبان را باید شست جور دیگر باید صحبت کرد.